de . en
The
Fellows'
Network
 
Matthias Bruhn
Berlin
/
Germany
17. October 2014 - 30. September 2016

Coordinator of the research center »Das Technische Bild« at the Helmholtz-Zentrum of the Humboldt-Universität zu Berlin